Photo Gallery

 

Shani Mantra

Om shreem shanidevaya namo namaha!
Om shreem shanidevaya shanty Bhavaha!
Om shreem shanidevaya Subhead Phalaha!
Om shreem shanidevayapralaha prapti phalaha!
l Namaste Roudradehaya Namaste Chantakayacha l
l Namaste Manda Sanjaya Namaste Sowrayevibho l
l Namaste Yama Sanjaya Sanaischara Namastute l
l Prasada Kuru Devesa Deenasya Pranatasyacha
Konastaha Pingalo Bhabhurhu Krishno Roudrantako Yamaha l
Sowrihi Sanaischro Mandha Pippaladen Samstuthaha l
Namaste Kona Samsthaya Pingalaya Namostute l
Namaste Roudradehaya Namaste Chantakayacha l
Namaste Manda Sanjaya Namaste Sowrayevibho l
Namaste Yama Sanjaya Sanaischara Namastute l
Prasada Kuru Devesa Deenasya Pranatasyacha l

What is Mantra ?

     A mantra is a sound, syllable, word, or group of words that are considered capable of "creating transformation" (cf. spiritual transformation). Their use and type varies according to the school and philosophy associated with the mantra.

Shani Mahmantra

|| Nilanjana samabhasam raviputram yamagrajam chaya martanda sambhutam tam namami shaishcharam||
|| Om Neelambharaya vidhmahe Soorya Putraya dhimahi tanno sauri prachodayath ||
|| Om praam preem praum sham shanayishraya namah ||
Shani Gayatri Mantra: || Om Sanaischaraya vidhmahe Sooryaputraya dheemahi tanno manda prachodayat ||
"Navagraha Pidahara Sthothram" of "Brahmanda Purana”:|| Suryaputhro Deerghadeho Vishaalaakshah Shivapriyah Mandachaarah Prasannathmaa peedam harathu me Shanih ||
Mula Mantra: ||Om Sham Shanaiscaryaye Namah||
Chanting of the following Shani Mantra 9 times by Shri Ashwinkumar Pathak :
|| Neelanjanan samabhasan, raviputram yamagrajam; Chaaya martand sanbhutan, tan namami, shaneshwaram ||

 

 
  Home | About Us | Feedback | Privacy Policy | Contact Us |
  Copyright (c) All rights reserved / Designed by Indweb Internet Solutions.